Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De onderwerpen waar de RvC zich mee bezighoudt zijn: het strategisch beleid, de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, het financieel beheer, governance en toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. De RvC fungeert tevens als klankbord en werkgever voor het bestuur van de stichting Caleidozorg. De RvC bestaat ultimo 2021 uit de volgende personen: Charles Laurey, voorzitter RvC en Pim Dijkstra, lid RvC.

Charles Laurey
voorzitter RvC

Pim Dijkstra
lid RvC